Stichting Historyland zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het Educatief Centrum Historyland en de door de Stichting Historyland georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. De Stichting Historyland zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder ‘de Stichting’ wordt verstaan de Stichting Historyland die het educatief centrum beheert en exploiteert, daaronder begrepen het bestuur, gastheren/gastvrouwen, vrijwilligers en overige daartoe door het bestuur aan de organisatie van de Stichting verbonden functionarissen.

Artikel 1.2
Onder ‘het educatief centrum’ wordt verstaan het als zodanig bekende museum en omliggende terreinen dat onder het beheer valt van de Stichting, met inbegrip van de uitrusting daarvan en de aan dat gebouw dienstbare buitenruimten met verder aanhorigheden.

Artikel 1.3
Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan een ieder die op basis van een daartoe met de Stichting gesloten overeenkomst, het educatief centrum bezoekt, een door de Stichting georganiseerde tentoonstelling bezoekt, of een andere door de Stichting georganiseerde activiteit bijwoont.

Artikel 1.4
1. Deze Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Stichting en een bezoeker, strekkende tot bezoek aan het educatief centrum of aan enige andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit.
2. Deze Bezoekvoorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Stichting en hij die zich anders dan als bezoeker in voormelde zin, op geoorloofde wijze ophoudt in het educatief centrum of binnen een vanwege de Stichting opengestelde lokaliteit.
3. Een rechtsverhouding zoals in lid 1 en 2 bedoeld is aanwezig, indien betrokkene zich op rechtmatige wijze toegang tot het educatief centrum of de lokaliteit heeft verschaft.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door de Stichting gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend en herroepelijk, zolang die niet zijn aanvaard.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs of enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan de daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionarissen.

Artikel 2.3
1. Een bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige
andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het educatief centrum betreedt.
2. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van een vooraf gekocht toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van betrokkene; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.
3. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild.
4. Op een eenmaal verkregen toegangsbewijs vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats, ook niet indien onderdelen educatief centrum of van een expositie (tijdelijk) niet toegankelijk zijn.
5. Het bestuur kan tot restitutie van de betaalde toegangsprijs besluiten, indien bijzondere omstandigheden het bestuur daartoe aanleiding geven.

Verblijf in het gebouw en op de terreinen van het educatief centrum

Artikel 3.1
1. Gedurende het verblijf in het gebouw en/of op de terreinen van het educatief centrum dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de algemene normen van wellevendheid en fatsoen.
2. De bezoeker is tevens verplicht de aanwijzingen en instructies op te volgen, gegeven door de daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionarissen.
3. Indien naar het oordeel van een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionaris een bezoeker zich op enigerlei wijze gedraagt in strijd met de in lid 1 bedoelde normen
en / of met de in lid 2 bedoelde aanwijzingen of instructies, kan die bezoeker door de betreffende functionaris worden gesommeerd educatief centrum te verlaten, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
1. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de kinderen die onder hun begeleiding staan.
2. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de groepsleden die onder hun begeleiding staan; zij dienen de groepen te begeleiden gedurende het bezoek en zich te richten naar de aanwijzingen en instructies als bedoeld in Artikel 3.1 lid 2.
3. In beginsel wordt voor groepen onder de zestien jaar, één begeleider verlangd voor elk vijftal van die bezoekers.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders met de Stichting is overeengekomen, voeren de vanwege de Stichting aangestelde functionarissen geen groep begeleidende taken uit.

5. Het is visueel gehandicapten toegestaan een als zodanig herkenbare oriëntatiestok en/of herkenbare begeleidingshond mee te nemen, nadat een bewijs van opleiding van de hond op verzoek bij de kassa is getoond. Dit geldt ook voor gehandicapten met een sociale begeleidingshond, de zogenaamde hulphonden. De hond dient altijd aangelijnd te zijn.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer niet toegestaan om in het educatief centrum en/of omliggende terreinen:
a. goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verstrekken;
b. andere bezoekers hinderlijk de doorgang te belemmeren of het zicht op tentoongestelde
c. andere bezoekers anderszins te hinderen, daaronder begrepen het gebruik van mobiele telefoons, audiospelers of andere bronnen van geluidsoverlast;
d. (huis)dieren mee te nemen, anders dan bedoeld in Artikel 3.2 lid 5;
e. in enige ruimte te roken;
f. sterke drank mee te nemen en te nuttigen, ook niet in combinatie met een cateringbedrijf;
g. gevaarlijke stoffen mee te nemen;
h. naar het oordeel van een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionaris, onwenselijke voorwerpen mee te nemen, daaronder begrepen wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze dienen te worden afgegeven op een daartoe vanwege de Stichting aangewezen plaats;
i. binnen de daartoe vanwege de Stichting aangewezen ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy’s;
j. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
k. foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur of statieven.
l. foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, en met inbegrip van verspreiding via digitale media.

Het bestuur van de Stichting kan ontheffing verlenen van één of meer van bovenstaande beperkingen.

Artikel 3.4
Een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionaris kan inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

Artikel 3.5
1. Het educatief centrum kan een bezoeker waar van bekend is of van wie wordt vermoed dat hij zich tijdens enig museumbezoek, waar dan ook, schuldig heeft gemaakt aan beschadiging van voorwerpen en / of aan onwel gevoegelijk gedrag, de toegang tot het educatief centrum voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.
2. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt deze bezoeker onverwijld bekendgemaakt.

Artikel 3.6
Het in dit reglement bepaalde is mede van toepassing op medewerkers die zijn verbonden aan cateringbedrijven die werkzaamheden in het educatief centrum uitvoeren.

Klachten en reclames

Artikel 4.1
1. De Stichting zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het educatief centrum of door de Stichting georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het educatief centrum en/of een door de Stichting georganiseerde tentoonstelling.
2. Voorts informeert de Stichting het publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes.
3. Publicatie vindt plaats op de website van de Stichting.

Artikel 4.2
1. Klachten of reclames zijdens een bezoeker jegens de Stichting dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk bij de Stichting te zijn ingediend.
2. De Stichting onderzoekt klachten en reclames en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
3. Een bezoeker kan suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

Aansprakelijkheid van de Stichting

Artikel 5.1
1. Het verblijf van de bezoeker in het educatief centrum en/of op de omliggende terreinen of aan een andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit, is voor eigen rekening en risico.
2. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan een bezoeker overkomen als gevolg van:
a. val- of slip ongelukken in het educatief centrum en/of op de omliggende terreinen;
b. diefstal of beschadiging van voorwerpen;
c. beschadiging van kleding;
d. defecten in het gebouw en/of op omliggende terreinen of daarvan deel uitmakende collectie, installaties en voorzieningen;
e. voortijdige sluiting van het educatief centrum of tentoonstelling; noch voor andere schade die de bezoeker mocht zijn overkomen in verband met het bezoek aan het educatief centrum en/of omliggende terreinen of aan een andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit, hoe ook genaamd.
3. In alle gevallen waarin de Stichting niettemin aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die een bezoeker is overkomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding waarop de Stichting krachtens daartoe gesloten verzekering aanspraak kan maken.

Gevonden voorwerpen

Artikel 6.1
Door de bezoeker in het educatief centrum en/of omliggende terreinen gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie in de receptie.

Artikel 6.2
Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringsneming door de Stichting geen afgifte is gevraagd door de rechthebbende, worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Overige voorwaarden

Artikel 7.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van ander (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van betrokkene met de Stichting.

Artikel 7.2
Deze Bezoekvoorwaarden van de Stichting zijn vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door het bestuur van de Stichting.

Toepasselijk recht

Artikel 8.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en de Stichting is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en de Stichting voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Rotterdam.

Het bestuur van de Stichting:
A. van den Ban